1. Điều tra, tìm hiểu thông tin thị trường sản phẩm thiết bị y tế.
2. Tìm hiểu, cung cấp các thông tin đấu thầu.
3. Kết nối với các khách hàng lớn tại Việt Nam.
4. Dịch vụ quảng bá bệnh viện.

 


Các bài khác...