TRƯỞNG ĐẠI DIỆN - Ông CHOI DONG HO
   |
   |--- Bộ phận Quản lý văn phòng 
   |      |
   |      |-- Quản lý kế toán 
   |      |
   |      |-- Quản lý nhân sự
   |      |
   |      --- Quản lý lao động
   |
   |--- Bộ phận Marketing
   |      |
   |      |-- Kinh doanh sản phẩm
   |      |
   |      |-- Liên kết các Doanh nghiệp
   |      |
   |      --- Quảng bá sản phẩm (showroom)
   |      
   |--- Bộ phận A.S      
          |
          |-- Hỗ trợ dịch vụ A.S, bảo hành
          |
          |-- Hỗ trợ đăng ký giấy phép
          |
          --- Quản lý lưu thông hàng hóa (linh kiện, phụ tùng, thiết bị hỗ trợ sửa chữa)

 


Các bài viết khác